Privacy

Teneinde gebruik te kunnen maken van diverse diensten van de Huiswerkbegeleiding.nl (“Huiswerkbegeleiding.nl”), vraagt Huiswerkbegeleiding.nl om een aantal gegevens te verstrekken. Huiswerkbegeleiding.nl gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Study Track BV te ‘s Gravenhage is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat de gegevensverwerkingen van Huiswerkbegeleiding.nl binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Huiswerkbegeleiding.nl maar is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier (als werknemer van de contractant, leerling, of ouder/verzorger) gebruiken omdat bedrijfsgegevens niet vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van Huiswerkbegeleiding.nl wordt de gebruiker op de website gevraagd een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan Huiswerkbegeleiding.nl te verzenden zoals naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van die dienstverlening informatie te kunnen toesturen en te factureren indien van toepassing. Tevens wil Huiswerkbegeleiding.nl de gebruiker graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of ander soort onderwijsinhoudelijke informatie in verband met school en/of studie, eventueel door derden.

 

ANALYSE VAN GEGEVENS EN COOKIES

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de websites ten behoeve van de diensten van Huiswerkbegeleiding.nl en de computer van de gebruiker (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies), geeft de Huiswerkbegeleiding.nl informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontleent Huiswerkbegeleiding.nl aan de analysering van deze gegevens die overzichten opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Informatie op basis van deze samengestelde informatie kan ter beschikking gesteld worden aan derden. Deze informatie zal echter nooit herleidbaar zijn tot individuele personen en persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten van Huiswerkbegeleiding.nl beperken.

 

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden. Daarnaast is het mogelijk dat Huiswerkbegeleiding.nl gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. Huiswerkbegeleiding.nl behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Gegevens van de gebruiker die door Huiswerkbegeleiding.nl worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Huiswerkbegeleiding.nl, voorzover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Huiswerkbegeleiding.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van de gebruikers.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Huiswerkbegeleiding.nl zijn verbonden. Huiswerkbegeleiding.nl kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens van gebruikers omgaan. Huiswerkbegeleiding.nl raadt de gebruiker dan ook aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

WIJZIGINGEN

Huiswerkbegeleiding.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzingen op de hoogte is.

 

INZAGE, CORRECTIE EN CONTACT

De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzichten krijgen in zijn persoonsgegevens die door Huiswerkbegeleiding.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Huiswerkbegeleiding.nl. Voor verdere vragen omtrent het privacy-beleid van Huiswerkbegeleiding.nl, kan contact worden opgenomen met:

 

StudyTrack B.V.
Frederik Hendriklaan 85 C
2582 BV, ‘s-Gravenhage

 

e-mail: info@huiswerkbegeleiding.nl