Gebruiksvoorwaarden Huiswerkbegeleiding.nl

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

  • Advertentie: een advertentie van een Huiswerkbegeleider op de Website.
  • Gebruiker: een persoon die gebruik maakt van de Website.
  • Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden in verband met het gebruik van de Website.
  • Huiswerkbegeleider: een huiswerkinstituut, bijlesdocent of studiebegeleider die een Advertentie op de Website heeft geplaatst.
  • Huiswerkbegeleiding.nl: Huiswerkbegeleiding.nl, gerealiseerd door het ontwerpbureau Acato B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27189235.
  • Website: de website www.huiswerkbegeleiding.nl.

Artikel 2. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Website door Gebruiker. Door het gebruik van de Website, verklaart Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Huiswerkbegeleiding.nl heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

Huiswerkbegeleiding.nl behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die Huiswerkbegeleiding.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
De gegevens zoals zichtbaar op de Website blijven te allen tijde eigendom van Huiswerkbegeleiding.nl.

Het is Gebruiker niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van Huiswerkbegeleiding.nl en/of derden te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden.

Huiswerkbegeleiding.nl kan niet garanderen dat de in de Advertenties versterkte gegevens geen inbreuk maken op enig eigendomsrecht van een derde.

Artikel 4. Gebruik

Het is Gebruiker bij het gebruik van de Website niet toegestaan activiteiten te ontplooien welke de Website ten aanzien van derden nadelig kunnen beïnvloeden.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Website.

Huiswerkbegeleiding.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de Website of de gegevens als opgenomen op de Website.

Huiswerkbegeleiding.nl is op geen enkele wijze betrokken bij of partij bij (de totstandkoming van) de overeenkomst tussen Gebruiker en een Huiswerkbegeleider. Huiswerkbegeleiding.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst door de Huiswerkbegeleider jegens Gebruiker. Klachten over een Huiswerkbegeleider kunnen uitsluitend worden gemeld via het contactformulier op de Website. Het staat Huiswerkbegeleiding.nl vrij om naar aanleiding van een klacht van een Gebruiker alle maatregelen te treffen die Huiswerkbegeleiding.nl redelijk acht.

Artikel 5. Beschikbaarstelling

Huiswerkbegeleiding.nl garandeert niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Website.
Huiswerkbegeleiding.nl heeft het recht de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien zulks nodig is in verband met onderhoud of anderszins.
Huiswerkbegeleiding.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Website.

Artikel 6. Slotbepalingen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende hieruit, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Logo-homi-blauw_kopie.png

Helaas!

close
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.accepteer
Feedback

Feedback