Algemene Voorwaarden Huiswerkbegeleiding.nl

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:
 • Advertentie: een advertentie van een Contractant op de Website.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden betreffen de dienstverlening van Huiswerkbegeleiding.nl.
 • Contractant: de persoon of instelling waarmee Huiswerkbegeleiding.nl een Overeenkomst sluit voor de plaatsing van een Advertentie op de Website.
 • Huiswerkbegeleiding.nl: Huiswerkbegeleiding.nl, gerealiseerd door het ontwerpbureau Acato B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27189235.
 • Gebruiker: een gebruiker van de Website, bijvoorbeeld een leerling of de ouders/verzorgers van een leerling.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Contractant en Huiswerkbegeleiding.nl met betrekking tot de plaatsing van een Advertentie voor de Contractant op de Website ten behoeve van Gebruikers.
 • Partijen: Huiswerkbegeleiding.nl en Contractant gezamenlijk.
 • Website: de website www.huiswerkbegeleiding.nl.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Huiswerkbegeleiding.nl en Contractant.
 2. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover Huiswerkbegeleiding.nl en Contractant deze uitzonderingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Huiswerkbegeleiding.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig mochten zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde bepaling te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Het gebruik van kopjes in deze Algemene Voorwaarden dient uitsluitend om de leesbaarheid te vergroten, maar is voor de uitleg van deze Algemene Voorwaarden zonder betekenis.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Huiswerkbegeleiding.nl en Contractant komt tot stand door de plaatsing door Contractant van een Advertentie op de Website. De Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring van Huiswerkbegeleiding.nl maken deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 4. Looptijd

 1. De Overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De Overeenkomst wordt telkens voor de duur van één jaar verlengd, tenzij de Overeenkomst door Huiswerkbegeleiding.nl of Contractant in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden wordt opgezegd.

Artikel 5. Vergoeding en Betaling

 1. Contractant is voor de door Huiswerkbegeleiding.nl geplaatste Advertentie de vergoeding verschuldigd zoals door Huiswerkbegeleiding.nl opgenomen op de Website. Huiswerkbegeleiding.nl is gerechtigd haar tarieven, en daarmee de vergoeding, eenzijdig te wijzigen.
 2. Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum volledig aan Huiswerkbegeleiding.nl te zijn betaald. Indien Contractant hieraan niet voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand over de openstaande hoofdsom.
 3. Kosten die Huiswerkbegeleiding.nl in verband met het innen van de vergoeding dient te maken, komen voor rekening van Contractant en worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 75,-. Huiswerkbegeleiding.nl behoudt het recht de werkelijk gemaakte kosten op Contractant te verhalen.
 4. Eventuele bezwaren tegen een door Huiswerkbegeleiding.nl aan Contractant verzonden factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Huiswerkbegeleiding.nl te zijn ontvangen. Indien Huiswerkbegeleiding.nl binnen voornoemde termijn geen bezwaren heeft ontvangen, wordt de factuur als correct beschouwd. Contractant heeft dan niet langer het recht enige vordering in verband met de factuur in te stellen.
 5. Betaling in termijnen, anders dan op grond van de Overeenkomst, is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Huiswerkbegeleiding.nl.

Artikel 6. Opzegging

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, schriftelijk opzeggen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is Huiswerkbegeleiding.nl te allen tijde bevoegd de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, per direct, op te zeggen in het geval Contractant zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 3. Huiswerkbegeleiding.nl is voorts bevoegd de Overeenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn, per direct, op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Huiswerkbegeleiding.nl mag worden verwacht.

Artikel 7. Opschorting

 1. Indien Contractant de verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet nakomt, heeft Huiswerkbegeleiding.nl te allen tijden het recht om haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten, door de Advertentie zonder voorafgaande bekendmaking van de Website te verwijderen.

Artikel 8. Uitvoering Overeenkomst

 1. Huiswerkbegeleiding.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Huiswerkbegeleiding.nl draagt zorg voor de hosting van de Website en de zichtbaarheid van de Advertentie daarop, gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 2. Huiswerkbegeleiding.nl is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen aan Contractant en/of procedurele wijzigingen door te voeren.
 3. Huiswerkbegeleiding.nl garandeert niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Website en de Advertentie door Gebruikers. Huiswerkbegeleiding.nl heeft het recht de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien zulks nodig is in verband met onderhoud.
  Huiswerkbegeleiding.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Website en de Advertentie voor Gebruikers.
 4. Contractant draagt er zorg voordat alle gegevens, waarvan Huiswerkbegeleiding.nl aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, of gegevens waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Huiswerkbegeleiding.nl worden verstrekt.
 5. Contractant dient bij het plaatsen van een Advertentie op de Website alle nodige zorgplichten in acht te nemen. Het is Contractant niet toegestaan een Advertentie op de Website te plaatsen in strijd met geldende wet- en regelgeving, de openbare orde, en/of de goede zeden. De inhoud van de Advertenties dienen te allen tijden juist en niet misleidend te zijn.
 6. Het is Contractant niet toegestaan om software te gebruiken, virussen te plaatsen of anderszins activiteiten te ondernemen welke (het gebruik van) de Website en/of Huiswerkbegeleiding.nl nadelig kunnen beïnvloeden. Contractant mag geen hyperlinks onderhouden met websites waar de rechten, bepalingen en normen zoals bedoeld in het vorige lid, worden geschonden.

Artikel 9. Intellectuele Eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Huiswerkbegeleiding.nl zich alle rechten en bevoegdheden voor die Huiswerkbegeleiding.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle gegevens zoals zichtbaar op de Website blijven te allen tijde eigendom van Huiswerkbegeleiding.nl.
 3. Het is Contractant niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van Huiswerkbegeleiding.nl en/of derden te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden.
 4. Het is Contractant niet toegestaan om een Advertentie te plaatsen waarop een intellectueel eigendomsrecht of een auteursrecht rust van een derde.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Huiswerkbegeleiding.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie zoals door Contractant geplaatst op de Website. Huiswerkbegeleiding.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit (het gebruik van, althans de inhoud van) de Advertentie die door Contractant is geplaatst. Contractant vrijwaart Huiswerkbegeleiding.nl tegen alle vorderingen van derden op Huiswerkbegeleiding.nl met betrekking tot de inhoud van de Advertentie, alsmede het gebruik van een Advertentie door een Gebruiker en (de totstandkoming en de uitvoering van) de overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractant als gevolg daarvan.
 2. Indien Huiswerkbegeleiding.nl aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die Contractant lijdt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen opgenomen in dit artikel 10.
 3. De aansprakelijkheid van Huiswerkbegeleiding.nl is beperkt tot maximaal het bedrag van de direct gelede schade. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Huiswerkbegeleiding.nl in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Huiswerkbegeleiding.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Huiswerkbegeleiding.nl toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Huiswerkbegeleiding.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparing of gederfde winst.
 6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Huiswerkbegeleiding.nl of haar ondergeschikten.
 7. Onverminderd het bovenstaande is Huiswerkbegeleiding.nl niet aansprakelijk voor enige schade indien deze schade is te wijten aan handelingen toerekenbaar aan de Contractant, opzet, grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Advertentie of de Website door Contractant of door Gebruikers.

Artikel 11. Klachten

 1. Indien sprake is van een klacht van de zijde van Contractant jegens Huiswerkbegeleiding.nl, dient deze klacht zo spoedig mogelijk ter kennis te worden gebracht van Huiswerkbegeleiding.nl. Contractant en Huiswerkbegeleiding.nl zullen zich optimaal inspannen om in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. De Overeenkomst tussen Huiswerkbegeleiding.nl en Contractant wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.
Logo-homi-blauw_kopie.png

Helaas!

close
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.accepteer
Feedback

Feedback